Mitä uudella vesiliikennelailla tavoitellaan?

Uusi vesiliikennelaki ajanmukaistaa ja kokoaa yhteen vesiliikenteen liikennesäännöt ja liikennemerkit. Uudistuksen tavoitteena on lisätä vesiliikenteen turvallisuutta ja vastuullista veneilyä sekä mahdollistaa vesiliikenteen automaatio.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190782

Uudistuksella myös selkeytetään vesiliikenteen viranomaisten rooleja ja tehtäviä sekä vesiliikennelain ja merilain suhdetta. Vesiliikenteen säännöt koskevat lähtökohtaisesti sekä kauppamerenkulkua että huviveneilyä, kun taas merilaissa säännellään pääosin kauppamerenkulkua.Koska vesillä liikkujia ja heidän käyttäytymistään säännellään hyvin yksityiskohtaisesti myös kansainvälisesti, on uuden lain lähtökohdaksi otettu kansainvälinen sääntely. Lisäksi uudistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota kanavaliikenteen edellyttämiin säännöksiin mukaan lukien liikenne Saimaan kanavalla.

Kuuntele TRAFICOMin veneilyasiantuntijan luento vesiliikennelain muutoksista ja veneilystä Suomessa:

 

 

Vesikulkuneuvon päällikön vastuu

https://www.traficom.fi/fi/vesikulkuneuvon-paallikon-vastuu

Uudessa vesiliikennelaissa tulee vahvasti esille vesikulkuneuvon päällikön vastuu. Päällikkö vastaa muun muassa vesikulkuneuvon kulusta, turvallisuudesta sekä varusteista ja niiden käytöstä. Päällikkö vastaa myös siitä, ettei vesikulkuneuvon käytöstä aiheudu vaaraa, haittaa tai häiriötä kenellekään, mukaan lukien ympäristölle.

Uusina velvollisuuksina päällikön vastuulle tulevat esimerkiksi:

 • karttojen mukanaolo matkassa, mikäli matka pituuden tai muun syyn tai olosuhteen johdosta edellyttää reittisuunnittelua
 • varusteiden (esimerkiksi kelluntapukineiden) tulee olla helposti saatavilla
 • kelluntapukineiden pitäminen puettuina, mikäli olosuhteet niin edellyttävät

Päällikön yleinen vastuu (7 §)

Vesikulkuneuvon päällikön on huolehdittava siitä, että:

 1. vesikulkuneuvo on aiottuun matkaan ja olosuhteisiin nähden rakenteeltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen siten kuin 107 §:ssä säädetään;
 2. vesikulkuneuvossa olevia henkilöitä on ohjeistettu riittävällä tavalla turvallisesta vesikulkuneuvossa toimimisesta;
 3. vesikulkuneuvossa on tarvittavat,108 §:ssä ja sen nojalla säädetyt varusteet, ne ovat kunnossa ja helposti saatavilla;
 4. vesikulkuneuvossa on käytettävissä asianmukaisia merikarttoja ja merenkulkujulkaisuja, jos aiottu matka edellyttää reittisuunnittelua matkan pituuden tai muun vastaavan syyn tai olosuhteen johdosta;
 5. 108 §:ssä tarkoitetussa vesikulkuneuvossa olevilla henkilöillä on saman pykälän 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut kelluntavälineet puettuina sään, aallokon, vesikulkuneuvon kunnon tai muiden olosuhteiden niin edellyttäessä; ja
 6. vesikulkuneuvossa on 41, 117 ja 119 §:ssä tarkoitetut tarvittavat asiakirjat.

Vuokravene

https://www.traficom.fi/fi/vuokravene

Uuden lain myötä vuokravenesääntely kevenee. Näiden muutosten tavoitteena on helpottaa veneen vuokrausta ja jakamistaloutta.

Nykyisistä vuokraveneitä koskevista teknisistä vaatimuksista ja katsastusvaatimuksista luovutaan, ja vuokraveneistä tulee tavallisia huviveneitä. Niiden on kuitenkin täytettävä lain edellyttämät yleiset turvallisuus- ja varustevaatimukset.Jos venettä vuokrataan toiselle miehittämättömänä eli ilman kuljettajaa, sovelletaan lain mukaisia kuljettajaa, päällikköä ja luovuttajaa koskevia vaatimuksia.Jos venettä vuokrataan miehitettynä, eli kyse on lain mukaan ammattimaisesta vuokravenetoiminnasta, sovelletaan merilakia ja sen mukaista tiukempaa päällikkösääntelyä. Tällaista toimintaa on esimerkiksi kalastusmatkailu ja taksivenetoiminta.

Pätevyydet

https://www.traficom.fi/fi/liikenne/veneily/vesiliikennelaki2020-patevyydet

Uudessa vesiliikennelaissa tarkennetaan vesillä liikkumisen pätevyysvaatimuksia.

Veneen kuljettajalla tai ohjailijalla pitää olla olosuhteisiin nähden riittävä ikä, kyky ja taito.Kuljettaja on ohjauslaitteita käyttävä henkilö, eli se joka on ruorissa ja fyysisesti ohjaa venettä.
Ohjailusta vastaava henkilö antaa kuljettajalle ohjeita mm. siitä mihin suuntaan ohjataan.

Taulukko pätevyysvaatimuksista

Rekisteröitävä moottorilla kulkeva 15 v ikä, kyky ja taito
Rekisteröitävä purjeilla kulkeva ikä, kyky ja taito
Ei – rekiseröitävä ikä, kyky ja taito
Huvialus (>24 m, enintään 500 GT) 18 v kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja
Vuokravene 18 v vuokraveneen kuljettajankirja

Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja

Kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan saamisen edellytyksenä on:

 • vähintään 16 vuoden ikä
 • voimassa oleva ryhmän 1 ajokortti tai siihen vaadittava lääkärintodistus
 • tutkintovaatimusten täyttyminen.

Teoriaosaaminen voidaan osoittaa kolmella tapaa:

 • Traficomin auditoiman veneilyjärjestön tai merenkulkualan oppilaitoksen myöntämällä todistuksella
 • ammattimerenkulun kansipäällystön pätevyyskirjalla
 • Traficomissa suoritettavalla kokeella

Lisäksi käytännön veneilyosaaminen osoitetaan

Auditoidut koulutusjärjestelmät

Traficomin auditoimat koulutusorganisaatiot:

 • Aboa Mare, Turku
 • Maritime E.S.B.H. Rauma
 • Merellinen Oulu ry
 • PORY-purjehduksenopettajat
 • Suomen Navigaatioliitto ry
 • Suomen Navigoinninopettajat ry
 • Suomen Purjehdus ja Veneily ry
 • Tampereen Navigaatioseura ry
 • Turvallisesti vesillä ry

Kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan hakeminen

Hakemukset lähetetään Traficomiin. Hakemukseen on liitettävä kaikki sen myöntämistä varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Ensimmäistä kuljettajankirjaa haettaessa on todistettava luotettavasti henkilöllisyys.

Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja on voimassa toistaiseksi.

Kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan uusiminen

Jos huviveneenkuljettajankirja on myönnetty määräaikaisena, tulee hakemuksen liitteinä toimittaa kopiot ajokortista tai lääkärintodistuksesta ja aiemmasta huviveneenkuljettajankirjasta.

Kadonneen tai tuhoutuneen kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan tilalle voidaan antaa uusi ilman selvitystä terveydentilasta ja tutkintovaatimusten täyttämisestä.