OTANIEMEN VENEKERHO RY – lyhyt historia vuodesta 1962-

Syksyllä 1961 kolme nuorta veneilijää alkoi kehitellä ajatusta yhteisestä harrastuksesta omassa vene­seurassa. Toteutta­minen alkoi Otaniemi-Seuran puitteissa laiturin kunnostuksella sekä vaja- ja telakka-alueen vuokraamisella silloiselta Otanie­men valtionaluetta hallinnoivalta Otaniemen hoitokunnalta. Jo samana syksynä rakennettiin alueelle venevaja, joka on edel­leenkin käytössä, tosin toiseen paikkaan siirrettynä. Keväällä 1962 oltiin valmiita seuran perustamiseen. Perustava kokous pidettiin 12.3.1962 ja seura merkittiin yhdistysrekisteriin jo19.3.1962. Otaniemen Venekerho r.y. oli perustettu. Espoo oli saa­nut toisen pursiseuransa vuonna 1906 perustetun Esbo Segelförening r.f.:n jälkeen. Otaniemen Venekerho on myös Espoon ensimmäinen suomenkielinen pursiseura. Kerho oli alun perin tarkoitettu Otaniemessä asuvien tai siellä työskentelevien yhdistykseksi, mutta on sittemmin poistanut nämä rajoitteet toiminnastaan ja hyväksyy nykyisin jäsenikseen jäsenehdot täyttävät hakijat.

OV:n lippu hyväksyttiin 9.6.1962 ja lippu nostettiin ensimmäistä kertaa salkoon purjehduskauden ava­jaisissa keväällä 1963. Seuran kaksi ensimmäistä vuosikymmentä olivat hyvin aktiivista kilpailu- ja junioritoiminnan aikaa. Seuramme järjestämät Laajalahden avoimet pienvene- ja juniorikilpailut saavuttivat valtaisan suosion. Parhaimmillaan niihin osallistui 151 venekun­taa. OV järjesti myös useana vuonna hai- ja H-veneiden piirimestaruuskilpailut Ytterskärin meriradoilla. Sataman sijainti siltojen takana Laajalahdella on sittemmin vähentänyt aktiivisten purjehtijoiden osuutta seurassa.

Kuluneet vuosikymmenet ovat olleet myös rakentamisen aikaa. Pääosin kaikki työt on tehty talkoilla ja omalla rahoituk­sella. Ulkopuolista maksettua työvoimaa on käytetty vain silloin, kun oma fyysinen voima tai tarvittava erikoisammattitaito ei ole riittänyt. Vajan jälkeen seuraava suuri ponnistus oli veneiden nosto- ja laskuradan rakentaminen vaunukalustoineen v. 1967. Alueemme viereen tehtyjen puistoalueen täyttötöiden aiheuttaman meren pohjan kohoamisen vuoksi rata jouduttiin tosin joitakin vuosia myöhemmin siirtämään nykyiselle paikalleen.

Seuran ensimmäinen laituri oli Retuperän alueella oleva entisen Valion huvilan uima- ja venelaituri, joka kunnostettiin veneilykäyttöön sopivaksi. Myöhemmin rakennettiin laiturin päähän puisista styrox-kellukkeilla varustetuista ponttoniele­men­teistä poikittainen laajennusosa. Ponttonit hinattiin joka syksy ennen jäidentuloa telakan rantaan ja nostettiin ylös talven ajaksi. Venemäärän kasvaessa tarvittiin lisää laituripaikkoja. Vuosina 1988-89 rakennettiin Otasatamaan nykyiset betoni­pont­tonilaiturit joiden rahoi­tus hoidettiin myymällä jäsenistölle ns. käyttöoikeuspaikkoja. Retuperän laiturin puiset ponttonit vaih­dettiin betoniponttoniksi v.1993.

Seuran toimintaa varjosti koko ajan lyhytaikaisista vuokrasopimuksista johtuva epävarmuus olemassa­olomme jatkuvuu­desta. Rinnan asemakaavasuunnittelun kanssa käydyt vuokrasopimusneuvottelut johti­vat kuitenkin 9.1.1998 allekirjoitettuun 10-vuoti­seen vuokrasopimukseen silloisen Valtion kiinteistölaitoksen kans­sa. Tämän jälkeen katsottiin mahdolliseksi toteuttaa pitkä­aikainen haave omasta seuramajasta. Seura osti syksyllä 1998 työmaaparakkiviipaleen, josta jälleen talkoovoimin ilman lainarahaa rakennettiin OV:n tarpeita vastaava kerhorakennus, joka otettiin käyttöön keväällä 1999. Seuran toiminnan paino­piste tosin oli siirretty Otasata­maan jo keväällä 1997, jolloin seuran lippu nostettiin ensimmäistä kertaa Otasataman salkoon.

Voidaan rehellisesti sanoa, että seura on tähän asti menestynyt toiminnassaan varsin hyvin. Valitettavasti kuitenkin hieno, tuhansilla talkootunneilla ja omaa kukkaroamme ravistamalla aikaansaatu telakka- ja satama-alueemme saattaa tulevaisuudessa joutua muuhun käyttöön Otaniemen kampusaluetta ja sen rantaa uudelleen suunniteltaessa. . Toivoa sopii, että päättäjät arvostavat rannan virkistyskäyttöä ja veneilyä sen oleellisena osana. Alueen kaavasuunnittelun ollessa kesken seura elää jälleen lyhytaikaisten vuokrasopimusten varassa. Tilanne on pysäyttänyt isompien investointien tekemisen satama- ja telakka-alueelle. Kunnossapidosta ja jäsenistön merellisistä aktiviteeteista pidetään kuitenkin hyvää huolta kunnes tilanne selviää ja voidaan jälleen siirtyä pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin.