OTANIEMEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT
1 §       NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Otaniemen Venekerho ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

2 §       TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää virkistäytymistä meren hengessä herättämällä, tukemalla ja ohjaamalla moottorivene- ja purjehdusurheilun harrastusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää merenkulkua, veneiden ja moottoreiden sekä niiden varusteiden tuntemusta ja hoitoa koskevia kursseja ja esitelmiä, toimeenpanee kilpailuja sekä ylläpitää, omistaa tai ottaa vuokralle veneiden kesä- ja talvisäilytyspaikkoja sekä purjehdusmajoja ja -satamia.

3 §       YHDISTYKSEN KIELI

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

4 §       TUNNUKSET

Viralliset tunnukset ovat Kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistama purjehdusyhdistyksen lippu ja moottoriveneliiton hyväksymä viiri.

5 §       JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat kunniajäseniä, vakinaisia jäseniä, varsinaisia jäseniä, juniorijäseniä, yhteisöjäseniä ja kannattajajäseniä.

6 §       JÄSENEKSI OTTAMINEN

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa yhdistyksen hallitukselle osoitetun kirjallisen anomuksen perusteella jokainen yksityinen henkilö yhdistyksen kahden jäsenen tai muuten tunnetun suosittelijan suosituksen perusteella. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Kunniajäseneksi yhdistys voi kokouksessaan kutsua henkilön, joka on erittäin huomattavasti ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperiä edistämällä tai yhdistyksen hyväksi toimimalla ja jota hallitus sellaiseksi esittää. Kunniajäseneksi kutsuminen edellyttää yhdistyksen kokouksessa annettujen äänten 3/4 määrä-enemmistöä. Yhdistys voi kokouksessaan kutsua vakinaiseksi jäseneksi henkilön, jolle yhdistys tahtoo osoittaa huomaavaisuutta tai tunnustusta ja jota hallitus sellaiseksi esittää. Vakinaiseksi jäseneksi kutsuminen edellyttää yhdistyksen kokouksessa annettujen äänten 3/4 määräenemmistöä.Yhteisöjäseneksi voi hallitus ottaa oikeuskelpoisen yhteisön tai senoikeuskelpoisen alaorganisaation, jonka toiminta liittyy edellä 2 §:ssä mainittuun yhdistyksen tarkoitukseen. Kannattajajäseneksi voi hallitus ottaa oikeuskelpoisen yhteisön tai henkilön, joka haluaa tehokkaasti tukea ja kannattaa yhdistyksen toimintaa. Juniorijäsen siirtyy varsinaiseksi jäseneksi sen toimintavuoden alkaessa, jolloin hän täyttää 20 vuotta.

7 §       JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSUT

Varsinaiset jäsenet  ja yhteisöjäsenet suorittavat yhdistyksen vuosikokouksen määräämän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Juniorijäsenten liittymismaksu ja jäsenmaksu ei saa ylittää puolta varsinaisen jäsenen vastaavista maksuista.Kannattajajäsenet suorittavat kertakaikkisena jäsenmaksuna yhdistyksen vuosikokouksen määräämän vähimmäismaksun.

8 §       YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle tai sen kommodorille tai suullisesti tehtävä ilmoitus yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Tällaisen jäsenen on kuitenkin suoritettava eroamisvuotena maksettavaksi langenneet maksut. Ne jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsen- tai muita yhdistykselle langenneita maksujaan kuluvan vuoden loppuun mennessä, yhdistyksen hallitus on oikeutettu erottamaan yhdistyksestä ja poistamaan jäsenluettelosta. Jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä, kunniaa tai hyviä tapoja vastaan, voi hallitus erottaa yhdistyksestä, jos vähintään viisi hallituksen jäsentä erottamista kannattaa. Erotetulle on erottamispäätöksestä ilmoitettava viikon kuluessa päätöksen tekemistä kirjatulla kirjeellä. Hallituksen on, jos erotettu sitä kirjallisesti yhden kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan vaatii, esitettävä erottamisasia yhdistyksen seuraavassa kokouksessa päätettäväksi, jolloin erottamispäätökseen vaaditaan vähintään 3/4 kaikista annetuista äänistä. Äänestyksen tulee tapahtua suljetuin lipuin.

9 §       HALLITUS

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kommodori, varakommodori ja 4-8 jäsentä. Kommodori ja varakommodori valitaan vuodeksi kerrallaan ja voidaan välittömästi valita uudelleen. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että vuosittain puolet on erovuorossa. Hallituksen jäsen voidaan välittömästi valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin. Hallitus valitsee myös tarpeelliset toimihenkilöt, joiden ei tarvitse olla hallituksen jäseniä ja vahvistaa lautakuntien ja jaostojen kokoonpanot.Juniorijäsentä ei voida valita yhdistyksen hallitukseen.

10 §     HALLITUKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen hallitus kokoontuu kommodorin tai varakommodorin kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä sekä kommodori tai varakommodori ovat läsnä ja kaikille on kokouksesta ilmoitettu.

11 §     NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittavat kommodori tai varakommodori, jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai hallituksen valtuuttaman henkilön kanssa.

12 §     TOIMINTAVUOSI

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit yhdessä hallituksen vuosikertomuksen kanssa on annettava viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille. Tarkastuksesta tilintarkastajien on annettava vuosikokoukselle kirjallinen lausunto, joka on jätettävä hallitukselle viimeistään yhtä viikkoa ennen vuosikokousta.

13 §     YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi:
Vuosikokous maalis- huhtikuussa ja vaalikokous marraskuussa.
Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun hallitus katsoo tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää.
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta toimittamalla kokouskutsu sähköpostilla jäsenten yhdistykselle ilmoittamiin sähköposti-osoitteisiin . Mikäli jäsen ei ole ilmoittanut yhdistykselle sähköpostiosoitetta, kokouskutsu toimitetaan kyseiselle jäsenelle kirjeitse jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen.
Jäsen, joka haluaa asian ottamista käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, on jätettävä siitä hallitukselle kirjallinen esitys vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Jos kokouksessa tulee käsiteltäväksi kysymys yhdistyksen nimen tai sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamista, kiinteistön ostamista, myynnistä tai kiinnittämisestä, on tästä kokouskutsussa mainittava. Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ainoastaan kokouskutsussa mainitut asiat. Yhdistyksen kokouksen avaa kommodori tai varakommodori, tai jos näillä on este, joku muu hallituksen jäsen.

14 §     VUOSIKOKOUS

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, joka kutsuu sihteerin.
 2. Valitaan 2 pöytäkirjan tarkistajaa ja 2 ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja läsnäolijat sekä valtuudet.
 4. Hallituksen kertomus kuluneelta toimintavuodelta.
 5. Tilintarkastajain lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.
 6. Hallituksen kuluvaa vuotta varten laatima tulo- ja   menoarvioesitys liittymis- ja   jäsenmaksuineen.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma.
 8. Päätetään lehdestä, missä yhdistyksen kokouskutsu julkaistaan
 9. Kysymykset, jotka vähintään 7 päivää aikaisemmin hallitukselle osoitetulla kirjallisella anomuksella on pyydetty ottamaan kokouksen ohjelmaan.
 10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

15 §     VAALIKOKOUS

Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, joka kutsuu sihteerin.
 2. Valitaan 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja läsnäolijat sekä valtuudet.
 4. Kommodorin vaali.
 5. Varakommodorin vaali.
 6. Hallituksen jäsenten lukumäärän määrääminen.
 7. Hallituksen täydennysvaali.
 8. Kahden tilintarkastajan ja näiden varamiesten vaali.
 9. Asiat, jotka vähintään 7 päivää aikaisemmin hallitukselle osoitetulla kirjallisella anomuksella on pyydetty ottamaan kokouksen ohjelmaan.
 10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

16 §     ÄÄNIOIKEUS

Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jokaisella kunnia-, vakinaisella ja varsinaisella jäsenellä. Yhteisö-, kannattaja- ja juniorijäsenellä on ainoastaan puheoikeus.Yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa tapahtuvissa äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa, paitsi vaaleissa, jotka ratkaistaan arvalla. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, mikäli joku äänioikeutettu sitä vaatii. Valtakirjalla ei voi äänestää.

17 §     SÄÄNNÖT JA NIIDEN MUUTOKSET

Yhdistyksen nimen tai sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdenmukainen päätös kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi on päätöksen saatava vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä.

18 §     Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä moottorivene- ja purjehdusurheilua edistäviin tarkoituksiin.

19 §     Muutoin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.